Pelisäännöt

 

 

 

 

 

 

 

 

SEINÄJOEN KIEKKOKERHO RY

 

PELISÄÄNNÖT


 

 

Lasten ja nuorten vanhemmille ja harrastekiekon pelaajille

 

 

 

 

 

Lasten ja nuorten vanhemmille 

Seuran tarkoitus 

Toiminnan päämäärät ja tavoitteet 

Seuran perusarvot 

Seuran toimihenkilöt ja toimenkuvat 

Seuran toiminta ideologia 

Kasvatukselliset, urheilulliset ja jääkiekolliset tavoitteet 

Joukkueiden toiminta 

Joukkueiden toimihenkilöt ja toimenkuvat 

Joukkueiden muodostaminen ja toiminta 

Vanhempien ja muiden aikuisten tuki lasten ja nuorten harrastuksessa 

 

 

 

 

 

LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

Näillä pelisäännöillä haluamme esitellä seuran toimintaa ja antaa joukkueille työväline oman toimintansa kehittämiseen ja suunnitteluun. Nämä pelisäännöt ohjaavat toimintaamme joiden mukaan seuran jokainen seuratoimija sitoutuu toimimaan. Lähtökohtana on jokaisen mukana olevan lapsen, nuoren ja harrastajan huomioiminen.

Tavoitteenamme on luoda miellyttävä ja innostava ilmapiiri ja hyvät edellytykset jääkiekon harrastamiseen.

 

Seuratoiminta on myös mukava harrastus vanhemmille, mutta on syytä muistaa, että itse jääkiekon harrastaminen on lastemme harrastus. Unohtaa ei pidä myöskään lasten erilaisuutta ja hyvinkin erilaisia lähtökohtia.

Vanhemmilla on merkittävä rooli tukijoina ja kannustajina. Mitä useampi vanhempi osallistuu aktiivisesti toimintaan, sitä paremmin tutustumme toisiimme ja voimme luoda mahdollisuuksia pitkäaikaiselle harrastukselle.

Mukaan lähteneet pelaajat ja vanhemmat luovat myönteistä ”SKK”- henkeä ja sitä kautta parannamme seuratoimintaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuteen.

Toivomme, että tutustutte seuran pelisääntöihin ja osallistutte toimintaan, yhteiseen tekemiseen lasten ja nuorten hyväksi.

 

SKK:n sisäiset pelisäännöt on tarkistettu ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.2.2017. Pelisäännnöt päivitetään kausittain. Viimeisin päivitys hallituksen kokouksessa 16.2.2017.

 

Tervetuloa mukaan!

Seinäjoen kiekkokerho

 

 

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on mahdollistaa seuratoiminta jossa ohjataan liikunnalliseen, monipuoliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

Seuran toimintaan kuuluu jääkiekko kaikille ikäryhmille ja molemmille sukupuolille.

Seuran toimintaa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen alueella siten, että luodaan mahdollisimman monelle alueen nuorelle ja heidän vanhemmilleen liikunnan ja jääkiekon harrastus- ja osallistumismahdollisuudet.TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

Tarjota laadukasta ja ennenkaikkea mielekästä urheilutoimintaa kaikille junioreille oman tason, valmiuden ja halukkuuden mukaan.

 

Olla aidosti avoin ja kannustava kasvattajaseura junioreille.

 

Luoda lapsille ja nuorille hyvä pohja terveellisen ja urheilullisen elämäntavan toteuttamiseksi.

 

Sytyttää lapsille liikunnan kipinä, joka kantaa myös aikuisiällä.

 

Tarjota unohtumattomia elämyksiä.

 

 

SEURAN PERUSARVOT

Arvot määräävät, miten ajattelemme ja toimimme, mitä asioita pidämme tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina.

Perusarvojamme ovat:

 

Avoimuus; tämä on meidän kaikkien juttu

 

Pitkäjänteisyys; tuetaan kehitystä aina huippu-urheiluun saakka

 

Rehellisyys; Piretähän mikä luvatahan

 

Luotettavuus; kaikki tiedot ja päätökset kaikkien saatavilla

 

Välittäminen; tasot ja kehitys huomioiden eteenpäin


Lisäksi seuratoiminnassa oleellisena osana onnistumista on toiminnan taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus, mikä edellyttää tarkkaa kustannusten seurantaa ja hallintaa. 

SEURAN TOIMIHENKILÖT JA TOIMENKUVAT

Hallituksen lisäksi seurassa on nimettyjä toimihenkilöitä. Kyseiset henkilöt toimivat hallituksen kanssa yhteisesti asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

 

TOIMINNANVASTAAVA

 

Toiminnanvastaavan toimenkuva

Toiminnanvastaavalle on määritelty seuraavat vastuualueet ja tehtävät;

Hallituksen kokouksien valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa, niistä tiedottaminen, osallistuminen, sihteerinä toimiminen ja päätettyjen asioiden toimeenpano sekä valvonta.

Yleishallinto, sen organisointi ja johtaminen.

Toimii seuran toimintaolosuhteiden kehittäjänä.

Pitkän aikavälin suunnittelu (toiminnan suunnittelu ja kehittäminen) yhdessä hallituksen kanssa.

 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ

 

Valmennuspäällikön toimenkuva 

Valmennuspäällikkö vastaa seuran urheilullisen ja kasvatuksellisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta;

Urheilutoiminnan linjaus ja kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa.

Urheilu- ja kasvatustoiminnan organisointi ja toteutuksen valvonta ja ohjaaminen.

Luistelu- ja kiekkokoulun markkinointi ja organisointi, harrastaja määrän kasvattaminen.

 

Valmennuspäällikkö rekrytoi ja valitsee seuraan valmentajat.

 

Valmentajien koulutusohjelman laadinta (SJL, Seurayhteistyö tapahtumat), sekä valmentajien koulutus (materiaalin tuottaminen, sisäinen koulutus, valmennuksen tukihenkilö).

 

Joukkueiden otteluiden ja harjoitusten seuranta ja niistä palautteen anto.

 

Taito / teho / akatemia / maalivahti jäiden organisointi ja toteutus.

 

Yhteydenpito kotiseuraan (seurajohto, jojot, valmennus...).

 

Yhteydenpito alueeseen ja kaupunkiin (muut seurat/lajit, toimihenkilöt...).

 

Yhteydenpito jääkiekkoliittoon (toimihenkilöt, koulutukset/seminaarit, työtehtävät, kartoitukset...).

 

Pelaajavalinnat, tarkkailu ja raportointi.

 

Hoitaa ja allekirjoittaa pelaajien siirtoasiat.

 

Jäänjaon kontrollointi ja jäänjako, varaa salivuorot.

 

Varaa ja anoo tarvittavat turnausjäät.

 

Suunnittelee seuran järjestämät turnaukset ja jääleirit yhdessä hallituksen kanssa.

 

Toimisto:

 

Yhteydenpito.

Materiaalin tuottaminen.

Kokoukset, vanhempain palaverit.

Jäänjako.

 

 

TALOUSVASTAAVA

 

Talousvastaavan toimenkuva

Maksuliikenteen ohjaus ja valvonta yhdessä joukkueiden rahastonhoitajien kanssa;

 

Budjettiseuranta.

Talousvalmistelut.

Avustusten hakeminen ja koordinointi.

Osallistuu hallituksen ja joukkueenjohtajien kokouksiin.

 

JOUKKUEENJOHTAJAT

 

Joukkuenjohtajien toimenkuva

Joukkueenjohtajat vastaavat joukkueiden toiminnan johtamisesta;

Joukkueenjohtajat ovat linkki hallituksen ja joukkueiden välillä.SEURAYHTEISTYÖ

 

Seurayhteistyövastaavan toimenkuva

Vastaa alueella tapahtuvasta seurayhteistyöstä seuran edustajana.VARAINHANKINTA JA MARKKINOINTI

 

Varainhankinta ja markkinointivastaavan toimenkuva

Vastaa varainhankinnasta, sponsoriyhteistyöstä ja markkinoinnista.TIEDOTUS

 

Tiedostusvastaavan toimenkuva

Seuran koti- ja facebook-sivut.

 

 

SEURAN URHEILU TOIMINTAIDEOLOGIA

Seura pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle mahdollisuuden harrastaa jääkiekkoa.

Jokaisessa ryhmässä tai joukkueessa toimintaa ohjaa seuran pelisäännöt ja seuratoiminnalle asetetut tavoitteet. Keskeisinä tavoitteina ovat lapsen tai nuoren kasvattaminen ja kehittäminen.

 

Toiminnassamme pyrimme luomaan edellytykset, jotka edesauttavat kaikenikäisiä pärjäämään elämässään ja yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa.

 

Kasvun ohjaus fiksuiksi kansalaisiksi sekä liikunnallisten perusvalmiuksien kehittäminen.

 

Kehittää yksilötasolla jääkiekon laji- ja pelitaitoja, henkistä sekä fyysistä suorituskykyä.

 

Saada jääkiekko koko perheen harrastukseksi.

 

Pyrimme antamaan lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana oman innostuksensa ja edellytystensä mukaisesti. Kasvattaminen ja kehittäminen on jaettu kolmeen tavoitteeseen:

Kasvatukselliset (Ihminen), Urheilulliset (Urheilija) ja Jääkiekolliset (Jääkiekko). 

KASVATUKSELLISET, URHEILULLISET JA JÄÄKIEKOLLISET TAVOITTEET

Seuran ja joukkueiden kasvatukselliset tavoitteet (IHMINEN):

 

Joukkueen ja sen kaikkien osapuolien tulee noudattaa seuran ja joukkueen yhteisesti sovittuja sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

 

Pyritään luomaan joukkueeseen johtoryhmän ja pelaajien välille luottamuksellinen, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri.

 

Opitaan toimimaan ryhmässä ja kehitetään yhteistyökykyä.

 

Tuetaan sosiaalista kasvua ja kanssakäymistä, luodaan kasvuympäristö jossa huomioidaan, kunnioitetaan ja arvostetaan toista ihmistä.

 

Pyritään luomaan onnistumisia ja elämyksiä.

 

Lasten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen.

 

Itsetunnon kehittäminen, minäkuvan vahvistaminen, itseluottamuksen ruokkiminen.

 

Intohimoisen lajia rakastavan pelaajan sytyttäminen.

 

Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen.

 

Ensin koulu ja kotitehtävät, sitten harrastukset.


 

Seuran ja joukkueiden urheilulliset tavoitteet (URHEILIJA):

 

Yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla.

 

Tavoitteena kehittää liikunnallisia, monipuolisia ja terveellisen elämäntavan omaavia urheilijoita, huomioiden ja arvostaen herkkyyskaudet.

 

Tavoitteena kehittää pelaajan elämänhallintataitoja (ravinto, lepo ja palautuminen, harjoittelu, perhe, koulu, vapaa-aika...).

 


Seuran ja joukkueiden jääkiekolliset tavoitteet (JÄÄKIEKKOILIJA):

 

Yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen innokkuutensa, toiveidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla.

 

Tavoitteena kehittää liikunnallisia, monipuolisia ja taitavia pelaajia, jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta.

 

Tavoitteena on kehittää jääkiekkoilijaa lajitaitojen, pelitaitojen, pelitilannetavoitteiden, pelitilanneroolien ja pelin ymmärtämisen osalta.

 


JOUKKUEIDEN TOIMINTA

Joukkueiden toiminta edellytykset

Jokaisella joukkueella tulee olla vuosittain tehty kirjallinen toiminta- ja kausisuunnitelma ja talousarvio syyskuuhun mennessä.

Toiminta- ja kausisuunnitelmasta tulee selvitä joukkueen sisäiset pelisäännöt jotka luodaan joukkueen vanhempainkokouksessa. Pelisäännöt tulee olla linjassa seuran yleisten pelisääntöjen kanssa.

Joukkueilla tulee olla vähintään seuraavat toimihenkilöt; joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentajat (1 valmentaja / 5-8 pelaajaa), huoltajat. Edellä mainitut toimihenkilöt osallistuvat seuran järjestämiin eri vastuualueiden kokouksiin joukkueen edustajina.

 

Joukkueiden toimihenkilöt ovat joukkueen edustajina eri tilaisuuksissa. Heidän tulee välttää näkyvää tupakkatuotteiden käyttöä eivätkä he saa esiintyä joukkueiden tilaisuuksissa alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

 

Vanhempainkokous

Vanhempainkokous kokoontuu keväällä ja syksyllä sekä tarvittaessa johtoryhmän esityksestä tai vanhempien aloitteesta, jolloin edellytetään että vähintään viiden pelaajan vanhemmat esittävät kokouksen pitämistä.

Vanhempainkokous on virallinen ja siinä toimitaan virallisen kokouskäytännön mukaisesti. Joukkueenjohtaja on velvollinen toimittamaan pöytäkirjan kaikille vanhemmille ja hallitukselle vähintään 14 päivän sisällä.

 

Kaikki päätökset vanhempainkokouksessa ovat voimassa toistaiseksi ja niitä kunnioitetaan ja niiden mukaan toimitaan.JOUKKUEIDEN TOIMIHENKILÖT JA TOIMENKUVAT

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa käytännön toiminnasta kausisuunnitelman mukaisesti. Mikäli sovitusta suunnitelmasta poiketaan, siitä tiedotetaan vanhempia.

 

Joukkueenjohtaja

Toiminnan yleinen johtaminen, organisointi ja hallinnointi (pitää tietää kaikki mitä joukkueessa tapahtuu).

 

Joukkueen toiminta- ja kausisuunnitelman ja taloussuunnitelman suunnittelu yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Toimintakalenterin laatiminen.

Toimii yhdyshenkilönä joukkueen ja seuran välillä sekä pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä.

Vastaa tiedottamisesta vanhemmille ja pelaajille.

Järjestää vanhempainkokoukset.

Varmistaa, että lisenssit on maksettu Suomen Jääkiekkoliiton määräämän ehtojen mukaisesti.

Huolehtii, että pelaajat käyttävät kaikkia niitä varusteita, joita säännöt edellyttävät.

Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla.

Järjestää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä muiden vanhempien kanssa.

Läsnäolo velvollisuus otteluissa aina tai velvollisuus ilmoittaa sijaiselle paikallaolosta.

Organisoida ja jakaa eri tehtäviä joukkueen sisällä.

Tuomareiden järjestäminen peleihin.

Otteluissa pöytäkirjan oikeaksi todistaminen.

Vastuu SJL:n ja Keskimaan alueen kilpamääräyksistä, edustus- ja pelioikeuksista.

Otteluissa mahdollisesti saatujen isojen rangaistuksien jatkokäsittelyyn annettavat vastineet hoidetaan keskitetysti joukkueenjohtajan ja / tai seuran toimesta.

Osallistumisvelvollisuus joukkueenjohtajien kokouksissa.

Huolehtia seuran antamista tehtävistä.

Huolehtii rahastonhoitajan kanssa mm. tilillä olevien varojen käytöstä ja seurannasta, saatavien valvonnasta, kuittien toimittamisesta, allekirjoituksista ja muista talouden järjestelyistä.

Laatii toimintakertomuksen kauden päätteeksi yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

 

Vastuullinen joukkueenjohtaja on joukkueen kokonaistoiminnan johtaja.

Joukkueenjohtaja on koko joukkueen esikuva joukkueen jäsenille ja ulospäin muille ihmisille.

Joukkueenjohtajan toiminnasta kuvastuu koko joukkueen toiminnan taso.

 

 

Valmentajat / ohjaajat

Vastuuvalmentaja /-ohjaaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja.

 

Valmentajat / ohjaajat vastaavat siitä, että harjoittelu ja toiminta suunnitelmallista ja tarkoituksenmukaista.

Kauden toiminta- ja kausisuunnitelman suunnittelu, esitys ja toteutus yhdessä muun johtoryhmän kanssa.

Kauden harjoitus- ja kilpailusuunnitelman suunnittelu ja toteutus muun johtoryhmän kanssa.

Toiminta on linjassa seuran valmennusideologian kanssa.

Valmennuksessa otetaan kaikki huomioon ja harjoitukset ovat haastavia ja kiinnostavia, sekä innostavia.

Valmentajat päättävät sen, missä kokoonpanossa pelit pelataan.

Osallistumisvelvollisuus vanhempainkokouksiin, seuran järjestämiin koulutuksiin ym. tapahtumiin.

Itsensä kehittäminen lasten ja nuorten kasvattajana ja valmentajana/ohjaajana.

Huoltajat

Vastaa joukkueen varusteiden kunnosta, huolto-, ensiaputarvikkeista, juomapulloista ja kiekoista.

Huolehtii joukkueen luistinten teroituksesta ja teroituskoneen mukana olosta pelitapahtumissa ja koneen kunnossapidosta.

Vastaa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa harjoitus- ja pelipaidoista.

Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa.

Edellyttää yhdessä muun johtoryhmän kanssa pelaajilta asianmukaista siisteyttä ja käytöstä, on ensisijainen kurinpitäjä pukukopissa.

Kuuluu joukkueen johtoryhmään.

 

Rahastonhoitaja

Vastaa joukkueen kirjanpidosta ja taloushallinnosta. (taloussuunnitelma)

Toimii yhteyshenkilönä pankkiin ja seuran taloudenhoitajaan.

Hoitaa joukkueen laskut ja niiden maksamisen.

Valvoo ja perii saatavat.

Toimittaa kirjanpitomateriaalin seuran taloudenhoitajalle erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Kuuluu joukkueen johtoryhmään.JOUKKUEIDEN MUODOSTAMINEN JA TOIMINTA

G-E juniorit (Lasten kiekon innostumisvaihe)

 

Joukkueiden muodostaminen

Joukkueet muodostetaan lähtökohtaisesti oman ikäluokan pelaajista.

Vanhempaan ikäluokkaan nostaessa huomioidaan taitotaso ja luonne.

Nuorempaan ikäluokkaan laskiessa on ensin juteltava ko. pelaajan ja pelaajan vanhempien kanssa asiasta.

G-F- ikäluokissa voidaan muodostaa niin monta tasavahvaa 1(mv)+6-10 pelaajan pelijoukkuetta, kuin on mahdollista.

E- ikäluokassa voidaan muodostaa niin monta tasavahvaa 1(mv)+10-15 pelaajan pelijoukkuetta, kuin on mahdollista.

Peluuttaminen

Valmentajat sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko pelikaudenkin puitteissa tasapuolisesti.

Pelipaikkoja kierrätetään jotta pelaajat kehittyy mahdollisimman monipuolisesti.

 

Peliajan saamisen edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien itsensä laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen.

 

D-C2 juniorit (Lasten kiekon pelaamisen vaihe)

 

Joukkueiden muodostaminen

Mikäli alue/liitto määrittää näissä ikäluokissa nk. AAA, -AA, ja A-sarjat, on seuran joukkueiden mahdollista muodostaa taso/ kilpajoukkueet. Kuitenkin niin, että seuralla on ikäluokassa joukkue johon on mahdollista liittyä uutena mukaan ja toiminta harrastejoukkueen mukaista.C-A juniorit (Nuorten kiekon vaihe)

 

Joukkueiden muodostaminen

Seuran valmennuspäällikkö yhdessä joukkueen johtoryhmän kanssa päättävät mihin sarjatasolle joukkueelle haetaan sarjapaikkaa.PELAAJAN SIIRTYMINEN JOUKKUEESTA TOISEEN

 

Seuran sisällä

Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen kokonaan ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden valmentajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva.

Jos pelaaja pelaa satunnaisesti seuran toisessa joukkueessa, vanhemmilla on velvollisuus toimia toimitsija tehtävissä. Jokaisella pelaajalla on oma kotijoukkueensa joka nimetään kauden alkaessa. Pelaaja maksaa tähän joukkueeseen kausimaksunsa.

 

Seuran ulkopuoliset pelaajat

Kun pelaaja tai pelaajia siirtyy/liikkuu kotiseurasta toiseen seuraan/joukkueeseen tai toisesta seurasta/joukkueesta kotiseuraan, tulee valmennuspäälliköllä olla tieto asiasta. Toiminnan tulee olla joukkueenjohdon hallinnoimaa toimintaa, yhteistyötä toisen seuran kanssa. Ei suoria yhteydenottoja suoraan pelaajaan tai pelaajan vanhempiin eikä seuran oma pelaaja siirry pelaamaan toiseen joukkueeseen ilman valmennuksen ja johdon lupaa.

F-E -junioreissa jos joukkue on vajaalukuinen, pyritään joukkue täydentämään ensisijaisesti seuran omilla pelaajilla.VANHEMPIEN JA MUIDEN AIKUISTEN TUKI LASTEN JA NUORTEN HARRASTUKSESSA

 

Vanhempien rooli

Muistan, että lapseni pelaa jääkiekkoa, koska hän haluaa sitä ja se on hänestä kivaa.

Opetan lastani pelaamaan sääntöjen mukaan ja ratkaisemaan riidat puhumalla.

Opetan lapselleni, että tärkeintä ei ole voittaminen vaan parhaansa tekeminen.

Kohtelen lastani voittajana jokaisen ottelun jälkeen kannustamalla ja kehumalla hyvistä suorituksista.

En nöyryytä lastani enkä huuda hänelle, jos hän tekee virheitä, pelaa huonosti tai ottelu hävitään.

Annan tunnustusta otteluissa tehdyille hyville, oman sekä vastustaja-joukkueen suorituksille.

En arvostele tuomareita tai epäile heidän rehellisyyttään.

Kunnioitan ja arvostan valmentajia, huoltajia ja muita joukkueen toimihenkilöitä jotka uhraavat omaa aikaansa lasten vuoksi.

Hoidan joukkueenjohtajan osoittamat toimitsijatehtävät peleissä, muistaen olevani osa tuomaristoa ja toimivani puolueettomasti.

Annan valmentajille työrauhan.

Tuon lapseni ajoissa joukkueen tapahtumiin.

Katsojan rooli

Ymmärrän, että pelaajat pelaavat jääkiekkoa, koska se on heistä kivaa. He eivät pelaa ainoastaan viihdyttääkseen minua.

Olen odotuksissani realisti. Muistan, että kaikki pelaajat eivät ole ammattilaisia, eikä heitä voida arvioida samalla tavalla.

Kunnioitan tuomarien päätöksiä ja kannustan pelaajia tekemään samoin.

En naura pelaajille enkä vähättele heitä otteluissa tapahtuneiden virheiden vuoksi.

Kannustan positiivisesti ja rakentavasti.

En anna ohjeita pelaajille, sen tekevät valmentajat.

Osoitan kunnioitusta myös vastustajaa kohtaan, sillä ilman heitä ei olisi koko ottelua.

En käytä huonoa kieltä enkä häiritse pelaajia, valmentajia, tuomareita, toimihenkilöitä tai muita katsojia.

Valmentajan/ohjaajan rooli

Olen kohtuullinen vaatimuksissani ja muistan, että pelaajillakin on muita mielenkiinnon kohteita kuin jääkiekko.

Huolehdin siitä, että varusteet ja harjoitusolosuhteet ovat kunnossa ja turvallisia sekä kaikille pelaajille sopivia.

Opetan pelaajia kunnioittamaan sääntöjä, joukkuekavereita, tuomareita ja vastustajia.

Muistan, että pelaajat tarvitsevat valmentajan, jota he voivat kunnioittaa.

Kannustan pelaajia positiivisesti ja näytän esimerkkiä käyttäytymiselläni.

Teen kaikkeni, että kaikki pelaajat saavat yhtäläisen huomion.

Toimin yhteistyössä tuomareiden kanssa hyvän pelin edistämiseksi.

Suunnittelen harjoitukset etukäteen.

Koulutan itseäni valmentajana.Pelaajan rooli

Ilmoitan kaikista poissaoloista vastuuvalmentajalle tai joukkueenjohtajalle.

Olen säännöllinen, en ajattele että olen niin hyvä ettei tarvitse harjoitella, vaan kuinka hyvä olen jos harjoittelen ahkerasti.

Olen tunnollinen harjoittelija ja yritän aina parhaani.

Kannustan pelikavereitani.

Harjoittelen myös omalla ajallani.

Toimin aina joukkueen edun mukaisesti, otan vastuuta joukkueesta niin kuin itsestäni.

Toimin kaikkialla reilunpelin hengessä.

Kunnioitan, mutta en pelkää vastustajaa.

Huolehdin pelivarusteistani itse.

Asetan itselleni realistisia tavoitteita ja pyrin määrätietoisesti ne täyttämään.

En koskaan luovuta.

En koskaan harrasta kipeänä.

Lepään silloin kun siihen on mahdollisuus.

Muistan että koulu tulee aina ennen jääkiekkoa.


Pelaaja joka toiminnallaan häiritsee joukkueen harjoittelua tai toimii joukkueen edun vastaisesti voidaan puhutella / nuhdella / poistaa harjoituksista ja asettaa harjoittelu- ja pelikieltoon joukkueen johtoryhmän määrittelemäksi ajaksi.

 

Lapsella ja nuorella on oikeus päihteettömään toimintaympäristöön.

 

SKK:n tavoitteena on kasvattaa pelaajat urheilulliseen elämäntapaan. Siihen eivät kuulu alkoholin, huumavien aineiden tai nuuskan käyttö eikä tupakointi. Nämä ovat kiellettyjä kaikissa seuran tilaisuuksissa ja tapahtumissa.Jääkiekkoilijan dopingtietoa

 

Mitä se on ja miksi se on kielletty?

Dopingiksi kutsutaan urheilijan suorituskyvyn parantamista elimistölle vierain keinoin. Doping voi parantaa urheilusuoritusta, mutta myös aiheuttaa vakavia haittoja terveydelle.

Dopingrikkomukseksi määritellään urheilijan elimistöstä saadussa näytteessä oleva kielletty aine tai kielletyn menetelmän käyttö ja myös testin manipuloiminen, testistä kieltäytyminen sekä dopingaineiden käyttöä edistävä toiminta.

 

Tietoa antidopingista löytyy internetistä osoitteesta www.antidoping.fi

Mainostoimisto Semio | Tampere ja SeinäjokiWebio julkaisujärjestelmä, verkkosivujen ylläpito